Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Obtaining energy from waste
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-707-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Wojciechowski Andrzej (awojciech@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł ma na celu zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą nowoczesnych rozwiązań zagospodarowania odpadów w tym pozyskiwania paliw alternatywnych i energii z odpadów organicznych i mieszanych w ramach GOZ.
Podczas zajęć student zapozna się z podstawowymi pojęcia z zakresu gospodarki odpadami, zrównoważonej gospodarki i czystszej produkcji oraz zdobędzie umiejętność po dokonanej analizie wskazania możliwości i zasadności zastosowania procesu recyklingu i odzysku

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student jest świadom znaczenia działań prośrodowiskowych (ekologia), a w konsekwencji potrafi podejmować decyzje przyjazne dla środowiska ZIP1A_K01 Presentation,
Test
Skills: he can
M_U001 potrafi podać przykłady zagospodarowania pozyskanych z recyklingu produktów (surowców wtórnych) oraz wyrobów wykonywanych z odzysku materiałowego i pozyskiwania paliw alternatywnych. ZIP1A_U04 Presentation,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna podstawowe technologie unieszkodliwiania/utylizacji oraz przetwarzania odpadów poeksploatacyjnych i poprodukcyjnych ZIP1A_W03, ZIP1A_W04 Presentation,
Test
M_W002 zna podstawowe technologie unieszkodliwiania/utylizacji oraz przetwarzania odpadów poeksploatacyjnych i poprodukcyjnych ZIP1A_W03, ZIP1A_W04 Presentation,
Test
M_W003 zna optymalne metody recyklingu i odzysku ZIP1A_W05 Presentation,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student jest świadom znaczenia działań prośrodowiskowych (ekologia), a w konsekwencji potrafi podejmować decyzje przyjazne dla środowiska - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 potrafi podać przykłady zagospodarowania pozyskanych z recyklingu produktów (surowców wtórnych) oraz wyrobów wykonywanych z odzysku materiałowego i pozyskiwania paliw alternatywnych. - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe technologie unieszkodliwiania/utylizacji oraz przetwarzania odpadów poeksploatacyjnych i poprodukcyjnych + - - - - - - - + - -
M_W002 zna podstawowe technologie unieszkodliwiania/utylizacji oraz przetwarzania odpadów poeksploatacyjnych i poprodukcyjnych + - - - - - - - + - -
M_W003 zna optymalne metody recyklingu i odzysku + - - - - - - - + - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 76 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 16 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 16 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Module content
Lectures (15h):
 1. Gospodarka obiegu zamkniętego

  Przedstawienie możliwości pozyskiwania energii z odpadów w ramach czystszej produkcji dla wybranych materiałów odpadowych oraz zastosowanych technologii produkcji.

 2. Ochrona środowiska

  Wpływ przetwarzanych odpadów na ślad środowiskowy

 3. Odpowiedzialność społeczna biznesu

  Odpowiedzialność społeczna biznesu (CSR) w gospodarce odpadami

Workshops (15h):
 1. Gospodarka obiegu zamkniętego

  Zaprezentowanie opracowania projektu pozyskiwania energii z odpadów w ramach czystszej produkcji dla wybranego wyrobu pod względem specyfikacji materiałów użytych do jego wykonywania oraz zastosowanych technologii produkcji.

 2. Recykling i odzysk

  Opracowanie po dokonanej analizie możliwości i zasadności zastosowania procesu recyklingu i odzysku produktowego, materiałowego z odzyskiem skondensowanych paliw bądź w ostateczności energetycznego przez proces bezpośredniego spalenia.

 3. Gospodarku obiegu zamkniętego

  Określenia sposobu wykorzystania (ponownego zagospodarowania) pozyskanych produktów z wybranego procesu recyklingu i odzysku w celu zagospodarowania pozyskanych paliw alternatywnych na energię (cieplna, elektryczna)

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień. Zajęcia warsztatowe: W trakcie zajęć warsztoatowych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Workshops: Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień. Zajęcia warsztatowe: W trakcie zajęć warsztoatowych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

- podejście do zaliczenia w formie prezentacji wymaga pozytywnej oceny z aktywności i/lub kolokwium
- poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko raz
- ocena z zaliczenia, w przypadku otrzymania oceny negatywnej w regulaminowym terminie, jest wyliczana
jako średnia artmetyczna.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: - wykłady nieobowiązkowe - ćwiczenia są obowiązkowe
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: ćwiczenia są obowiązkowe (min. 80% obecności)
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie pozytywnej oceny podsumowującej z ćwiczeń (60%) i pozytywnej oceny z testu zaliczeniowego (40%).
Podsumowująca ocena z ćwiczeń jest obliczana na podstawie projektu i aktywności w trakcie zajęć.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Odrabianie zaległości jest możliwe na konsultacjach, zajęciach innych grup lub w postaci odpowied

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

1. Inżynieria produkcji: Kompendium wiedzy. Pod redakcją naukową Ryszarda Knosala; autorzy Krzysztof Santarek i 20 pozostałych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2017.
2. Inżynieria procesów produkcyjnych: wybrana tematyka prac naukowo-badawczych Katedry Inżynierii Produkcji Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej: Monografia pod red. Józefa Matuszka. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013.
3. Gawlik Józef, Plichta Jarosław, Świć Antoni. Procesy produkcyjne. Warszawa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2013. (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji).

4. Czasopismo: Recykling, Przegląd komunalny, Czysta energia
5. Czasopismo ‘’Czystsza Produkcja i Eko-zarządzanie’’ http://www.cp.org.pl/p/cpiez.html

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Wojciechowski Andrzej. Recykling samochodów. Materiały i technologie odzysku. 2012. ISBN 987-83-60965-14-6 ITS, ISBN 987-83-88770-90-6 Instytut Odlewnictwa.
2. Wojciechowski Andrzej, Żmuda W., Doliński A., Krzak M. Unieszkodliwianie wielomateriałowych odpadów poeksploatacyjnych metodą rozkładu termicznego. Wyd. Logistyka 3/2015.
3. Wojciechowski Andrzej, Pietrzak K., Babul T., Doliński A., Wołosiak M. Odzysk materiałowy z odpadów wieloskładnikowych metodą termolizy. Inżynieria Powierzchni/Surface Engineering, 2016, nr 2, s. 48-59. ISSN 1426-1723.
4. Wojciechowski Andrzej, Doliński Adam; Obieg Zamknięty. Odzysk produktów z odpadów tworzyw polimerowych. Chemia Przemysłowa. 4-5/2016 (642), s. 68 – 74. ISSN 1734-8013.
5. Wojciechowski Andrzej, Rozkład termiczny odpadów organicznych dla potrzeb dywersyfikacji źródeł energii XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa; Zarządzanie Przedsiębiorstwem – Teoria i praktyka. Kraków, 21-22 czerwca 2018 r. Materiały konferencyjne
6. Wojciechowski Andrzej, Michalski Ryszard, Paliwa alternatywne z odpadów z PWzE XIV Konferencji Naukowo – Technicznej „Logistyka, Systemy Transportowe, Bezpieczeństwo w Transporcie LogiTrans 2017. 24-27.04.2017 r. Szczyrk Wyd.: Autobusy. Bezpieczeństwo i ekologia. Nr 12/2016
7. Wojciechowski Andrzej, Pietrzak Krystyna, Babul Tomasz, Doliński Adam, Wołosiak Marta, Odzysk materiałowy z odpadów wieloskładnikowych metodą termolizy. Inżynieria Powierzchni/Surface Engineering, 2016, nr 2, s. 48-59. ISSN 1426-1723

Additional information:

Brak