Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Friendly transport
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-708-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Wojciechowski Andrzej (awojciech@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Podczas zajęć student zapozna się z historia motoryzacji, dokonanym postępem ukierunkowanym na minimalizację negatywnych skutków rozwoju transportu/motoryzacji oraz najnowszymi światowymi trendami związanymi z przyjaznym dla środowiska transportem.
Zapozna się ze zmianami konstrukcyjnymi oraz innowacyjnymi materiałami i podzespołami (m.in. napędy) stosowanymi w nowoczesnych pojazdach EV/HEV oraz problemami związanymi z ich procesem recyklingu.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Student potrafi odszukać i zastosować przepisy odnoszące się do problemów ochrony środowiska w stosunku do pożądanego rodzaju transportu w wybranym obszarze (transport drogowy, kolejowy, lotniczy itp.) ZIP1A_U01 Test,
Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna instrumenty prawne UE odnoszące się do ochrony środowiska oraz ich hierarchię ZIP1A_W04, ZIP1A_W03 Test,
Presentation
M_W002 wie jaka jest metodyka oceny oraz obszary wpływu działań ekologicznych na rozwój gospodarczy ZIP1A_W04, ZIP1A_W03 Test,
Presentation
M_W003 zna zasady udziału społeczeństwa w procedurach dotyczących ingerencji w środowisko naturalne związane z minimalizacją negatywnych skutków rozwoju motoryzacji ZIP1A_W04, ZIP1A_W03 Test,
Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Student potrafi odszukać i zastosować przepisy odnoszące się do problemów ochrony środowiska w stosunku do pożądanego rodzaju transportu w wybranym obszarze (transport drogowy, kolejowy, lotniczy itp.) - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Student zna instrumenty prawne UE odnoszące się do ochrony środowiska oraz ich hierarchię + - - - - - - - + - -
M_W002 wie jaka jest metodyka oceny oraz obszary wpływu działań ekologicznych na rozwój gospodarczy + - - - - - - - + - -
M_W003 zna zasady udziału społeczeństwa w procedurach dotyczących ingerencji w środowisko naturalne związane z minimalizacją negatywnych skutków rozwoju motoryzacji + - - - - - - - + - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 16 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 18 h
Realization of independently performed tasks 11 h
Module content
Lectures (15h):

1. Uwarunkowania środowiskowe w krajach UE w obszarze transportu. Kierunki rozwoju.
2. Ewolucja przepisów dotyczących ochrony środowiska w UE;
- Kluczowe ustawy i przepisy szczegółowe z zakresu ochrony środowiska;
– Ocena oddziaływania transportu na środowisko oraz strategiczne kierunki rozwoju
3. Ograniczanie wpływu na środowisko – metody oceny i kierunki działań
- Ślad węglowy
- Gospodarka o obiegu zamkniętym
- Przyjazny transport – minimalizacja negatywnych skutków rozwoju transportu
– Metody oceny i techniki oceny oddziaływania na środowisko
– Zarządzanie środowiskowe jako strategia konkurencyjna.
– Marketing środowiskowy rządu/samorządów/przedsiębiorstw
4. Normy i sankcje, odpowiedzialność prawna z tytułu naruszenia przepisów ochrony środowiska,
Analiza przepisów krajowych i międzynarodowych dotyczących ochrony środowiska (m.in. Prawo ruchu drogowego, Prawo ochrony środowiska, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawa o dostępie do informacji o środowisku, jego ochronie i ocenach oddziaływania na środowisko, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Ustawa o ochronie przyrody, Prawo geologiczne i górnicze Ustawa o odpadach z przemysłu wydobywczego, Prawo wodne, Prawo lotnicze, Prawo międzynarodowe),

Workshops (15h):

Podczas ćwiczeń studenci podzielą się na grupy 2-3(4) osobowe i dokonają wyboru transportu w wyznaczonym obszarze (od wydobycia surowców do momentu unieszkodliwienia zgodnie z GZO), które następnie będą analizowali – wykorzystując wiedzę zdobytą podczas wykładów i ćwiczeń – pod kątem trzech głównych punktów:
1. Analiza wpływu na środowisko wybranego rodzaju transportu oraz zagrożeń z niej płynących,
(Wpływ ochrony środowiska na zrównoważony rozwój firm oraz zmiany klimatyczne. Praktyczne ćwiczenia
pozwolą studentowi dostrzec wpływ degradacji środowiska ukierunkowany na ochronę środowiska jak
również wpływ gospodarki o obiegu zamkniętym na zmiany klimatyczne).
2. Określenie głównych przepisów środowiskowych,
(Zadaniem studenta będzie przygotowanie projektu prezentacji rozwoju dowolnego podmiotu dot. działań
ukierunkowanych na ochronę środowiska swojej działalności – na podstawie wykładów i ćwiczeń.
Student będzie przedstawiał w swoje opracowanie w formie prezentacji multimedialnej. Nabierze umiejętności
i doświadczenia prezentowania swoich przemyśleń i dokonań naukowych).
3. Propozycje zachowań proekologicznych firmy.
(Identyfikacja koniecznych zmian świadomość społeczeństwa. Student będzie mobilizowany do kreatywnego
myślenia. Zadaniem studenta będzie identyfikacja koniecznych zmian w transporcie przyszłości).
Efekty swoich prac, studenci będą stopniowo omawiali i wspólnie dyskutowali nad postępami i koniecznością zmian. Student będzie mobilizowany do twórczego i kreatywnego myślenia. Ostatnie ćwiczenia zostaną przeznaczone na prezentacje finalną projektu, na podstawie której zostanie wystawiona ocena.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Workshops: Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
– efekty wiedzy będą weryfikowane podczas prezentacji przygotowanej i wygłaszanej przez każdego
studenta
– efekty umiejętności i kompetencji społecznych weryfikowane będą podczas ćwiczeń i kolokwium.
Warunki uczestnictwa w zajęciach:

– ćwiczenia są obowiązkowe (min. 80% obecności)

Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Obecność obowiązkowa: Nie – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest równa ocenie z ćwiczeń warsztatowych a ta opiera się na wynikach kolokwium, oceny z projektu oraz aktywności studenta podczas ćwiczeń.
50% kolokwium, 30% projekt, 20% aktywność.
Oceny:
- podejście do zaliczenia w formie prezentacji wymaga pozytywnej oceny z aktywności i/lub kolokwium
- poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko raz
- ocena z zaliczenia, w przypadku otrzymania oceny negatywnej w regulaminowym terminie, jest wyliczana
jako średnia arytmetyczna.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów
Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin Studiów.
Odrabianie zaległości jest możliwe na konsultacjach, zajęciach innych grup lub w postaci odpowiedzi ustnej.
Możliwy jest jeden termin zaliczenia poprawkowego

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

1. Aktualne akty prawne odnoszące się do problematyki ochrony środowiska (wymienione w treści wykładów)
2. Becla A., Czaja S., Zielińska A.: Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego. Difin, Warszawa 2012.E. Pietrzyk-Sokulska, Leksykon ochrony środowiska, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2012.
3. J. Ickiewicz, Podatki składki opłaty. Fiskalne obciążenia działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014.E. Kowal, A. Kucińska-Landwójtowicz, A. Misiołek Zarządzanie środowiskowe PWE 2013 http://www.pwe.com.pl/ochrona_srodowiska/zarzadzanie_srodowiskowe,p252494425

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. WOJCIECHOWSKI Andrzej; Recykling samochodów. Materiały i technologie odzysku. 2012. ISBN 987-83-60965-14-6 ITS, ISBN 987-83-88770-90-6 Instytut Odlewnictwa
2. WOJCIECHOWSKI Andrzej, i inni; Kierunki postępu technicznego i organizacyjnego w transporcie samochodowym w Polsce w aspekcie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Transport Samochodowy Nr 2, 2010 r., s. 25-36.
3. WOJCIECHOWSKI Andrzej; Bezpieczeństwo i ekologia w transporcie drogowym. Referat zamawiany – NOT Konferencja naukowo-techniczna “Bezpieczeństwo w transporcie drogowym i kolejowym" 23.10.2012 r. Materiały konferencyjne.
4. Moćko Wojciech, Wojciechowski Andrzej; Staniak Paweł, Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w transporcie
Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne nr 2/2012 (95)
5. WOJCIECHOWSKI Andrzej, Doliński Adam, Wołosiak Marta, Pietrzak Krystyna. Material recovery as an opportunity of introduction of immediate eco-friendly transport system (vehicles). Journal of KONES Powertrain and Transport, ISSN: 1231-4005 e-ISSN: 2354-0133 DOI: 10.5604/01.3001.0012.2519Vol. 25, No. 1 2018, s. 465-474
6. WOJCIECHOWSKI Andrzej, Łukasik Zbigniew, Doliński Adam, Dolińska Katarzyna. Redukcja emisji CO2, a zmiany klimatyczne. XII Konferencja Naukowo-Techniczna; Logistyka Systemy Transportowe Bezpieczeństwo w Transporcie. LogiTrans 2015, Szczyrk 20-23.04.2015. Wyd. Logistyka 3/2015.
7. WOJCIECHOWSKI Andrzej, Dolińska Katarzyna. Zagospodarowanie wybranych materiałów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w świetle polityki energetycznej Unii Europejskiej. A. XII Konferencja Naukowo-Techniczna; Logistyka Systemy Transportowe Bezpieczeństwo w Transporcie. LogiTrans 2015, Szczyrk 20-23.04.2015. Wyd. Logistyka 3/2015.
8. Pod redakcją: Marciniak Krzysztof, Wojciechowski Andrzej, Przybylski Wojciech; “Poradnik niepełnosprawnego kierowcy i pasażera”. 2012/2013. ISBN 978-83-60965-22-1Instytut Transportu Samochodowego, SPINKA – Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym
9. Wojciechowski Andrzej, Sobczak Jerzy; „Kompozytowe tarcze hamulcowe pojazdów drogowych”. 2001r. Publikacja ITS, s. 1-162. ISBN 83-913045-6-6.

Additional information:

Brak