Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Diploma Project
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-714-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Feliks Jerzy (jfeliks@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest przygotowanie do napisania projektu dyplomowego

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Student potrafi korzystać z literatury, baz danych oraz innych źródeł informacji, także w języku obcym ZIP1A_U02, ZIP1A_U07, ZIP1A_U03, ZIP1A_U06, ZIP1A_U04 Diploma thesis,
Review of a thesis
M_U002 Student potrafi integrować uzyskane informacje i formułować logiczne i uzasadnione wnioski i opinie ZIP1A_U02, ZIP1A_U07, ZIP1A_U01, ZIP1A_U03, ZIP1A_U06, ZIP1A_U04 Diploma thesis,
Review of a thesis
M_U003 Student potrafi przygotować prezentację swojej pracy dyplomowej i przedstawić ją ZIP1A_U02, ZIP1A_U04 Diploma thesis,
Review of a thesis
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę związaną z tematyką pracy dyplomowej. ZIP1A_W10, ZIP1A_W03, ZIP1A_W09, ZIP1A_W06, ZIP1A_W05, ZIP1A_W07, ZIP1A_W04, ZIP1A_W08, ZIP1A_W02, ZIP1A_W01 Diploma thesis
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Student potrafi korzystać z literatury, baz danych oraz innych źródeł informacji, także w języku obcym - - - - - - - - - + -
M_U002 Student potrafi integrować uzyskane informacje i formułować logiczne i uzasadnione wnioski i opinie - - - - - - - - - + -
M_U003 Student potrafi przygotować prezentację swojej pracy dyplomowej i przedstawić ją - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę związaną z tematyką pracy dyplomowej. - - - - - - - - - + -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 375 h
Module ECTS credits 15 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 375 h
Preparation for classes 0 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 0 h
Contact hours 0 h
Module content
Prace kontrolne i przejściowe (375h):

Zasady pisania projektów inżynierskich

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Prace kontrolne i przejściowe: Badania literaturowe
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest napisanie projektu.

Participation rules in classes:
  • Prace kontrolne i przejściowe:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Samodzielna praca
Method of calculating the final grade:

Ocena jest oceną średnią z ocen projektu dyplomowego określonej przez promotora i oceny określonej przez recenzenta pracy

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zgodnie z RS

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczone zgodnie z regulaminem studiów AGH wszystkie zajęcia i praktyki dla kierunku studiów dla obowiązującego programu studiów

Recommended literature and teaching resources:

Literatura i pomoce naukowe obejmują pozycje z zakresu związanego z tematem pracy dyplomowej.
Literatura jest uzgadniana podczas konsultacji z opiekunem/promotorem pracy dyplomowej.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak