Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Selected methods of risk management in enterprises
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZRZ-1-510-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Kubińska-Jabcoń Ewa (ejabcon@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł ma na celu zapoznanie studenta z podstawową wiedzą dotyczącą zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 kontynuować, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. ZRZ1A_K01 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 podejmować decyzje w warunkach ryzyka, tworzyć modele systemowe opisujące ryzyko w przedsiębiorstwie, przeprowadzić analizę ryzyka metodą macierzową, opartą na przypisywaniu wag lub wartości skutków dla obszarów zagrożeń i możliwości przeciwdziałania, zmodyfikowaną metodę FMEA, metodą FTA ZRZ1A_U04 Project
M_U002 stworzyć algorytm monitorujący dane ryzyko ZRZ1A_U01 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 definicję ryzyka, jego rodzaje i źródła, zmiany struktury organizacyjne przedsiębiorstwa dla potrzeb zarządzania ryzykiem, różnice między ryzykiem a niepewnością, podstawowe metody oceny ryzyka, a także ilościowe i jakościowe metody oceny ryzyka. ZRZ1A_W01 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 kontynuować, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 podejmować decyzje w warunkach ryzyka, tworzyć modele systemowe opisujące ryzyko w przedsiębiorstwie, przeprowadzić analizę ryzyka metodą macierzową, opartą na przypisywaniu wag lub wartości skutków dla obszarów zagrożeń i możliwości przeciwdziałania, zmodyfikowaną metodę FMEA, metodą FTA - + - - - - - - - - -
M_U002 stworzyć algorytm monitorujący dane ryzyko - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 definicję ryzyka, jego rodzaje i źródła, zmiany struktury organizacyjne przedsiębiorstwa dla potrzeb zarządzania ryzykiem, różnice między ryzykiem a niepewnością, podstawowe metody oceny ryzyka, a także ilościowe i jakościowe metody oceny ryzyka. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 13 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):

1. Definicja ryzyka. Różnice miedzy ryzykiem a niepewnością.
2. Rodzaje ryzyka i jego identyfikacja.
3. Źródła ryzyka.
4. Podstawowe metody oceny ryzyka.
5. Ilościowe metody oceny ryzyka.
6. Jakościowe metody oceny ryzyka.
7. Organizacje nastawione na zarządzanie ryzykiem a tradycyjne; zmiany struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa dla potrzeb
zarządzania ryzykiem, rola menedżera ryzyka; komitet ryzyka.

Auditorium classes (15h):

1. Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka
2. Tworzenie modeli systemowych opisujących ryzyko w przedsiębiorstwie
3. Analiza ryzyka metodą macierzową
4. Analiza ryzyka metodą opartą na przypisywaniu wag lub wartości skutków dla obszarów zagrożeń i możliwości przeciwdziałania
5. Analiza ryzyka zmodyfikowaną metoda FMEA
6. Analiza ryzyka metodą FTA
7. Stworzenie algorytmu monitorującego dane ryzyko

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z ćwiczeń uzyskiwane jest na podstawie przygotowania i opracowania samodzielnego projektu oraz pisemnego kolokwium z całości zrealizowanego materiału.

Zaliczenie z wykładów uzyskiwane jest na podstawie pisemnego kolokwium z całości zrealizowanego materiału.

Każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego zarówno z ćwiczeń i wykładów na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ważona z oceny z zaliczenia (49%) oraz z wiedzy przekazanej na wykładzie (51%).

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej jest pozytywna ocena z wszystkich przeprowadzonych kolokwiów oraz z projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Buła P.: „Zarządzanie ryzykiem w jednostkach gospodarczych. Aspekt uniwersalny”, Wydawnictwo AE, Kraków 2003
2. Nahotko S.: „Efektywność i ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej”, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1996
3. Nahotko S.: „Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej”, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1997.
4. Kaczmarek T.: „Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków”, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z.o.o., Gdańsk 1999.
5. Kaczmarek T.: „Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie eksportującym”, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z.o.o., Gdańsk 2001.
6. Pritchard C.: „Zarządzanie ryzykiem w projektach”, WIG-PRESS, Warszawa 2002.
7. Tarczyński W., Mojsiewicz M.: „Zarządzanie ryzykiem”, PWE, Warszawa 2001
8. PN-IEC 1025:1994 „Analiza drzewa niezdatności”
9. PN-IEC 60300-3-9:1999: „Analiza ryzyka w systemach technicznych”
10. PN-IEC 812:1994 „Techniki nieuszkadzalności systemów, Procedura analizy rodzajów i skutków uszkodzeń”

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Doktorat Ewa Kubińska-Kaleta Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach przemysłowych na przykładzie huty stali
Analiza wybranego rodzaju ryzyka zmodyfikowaną metodą FMEA w przedsiębiorstwie hutniczym — Analysis of selected risk type modified with FMEA method in metallurgical enterprises / Ewa KUBIŃSKA-JABCOŃ, Mariusz NIEKURZAK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2017 t. 84 nr 6, s. 250–254. — Bibliogr. s. 254, Streszcz., Abstr.
Analiz riskov v gornodobyvaûŝej promyšlennosti, svâzannyh s bezopasnost’û raboty — Analysis of hazards in the mining industry / Viktor KUBIN’SKI, Eva KUBIN’SKA-ÂBCON, Aleksandr PETROV, Dariuš SALA, D. Û. Savon // Gornyj Informacionno-Analitičeskij Bûlleten’ (Naučno-tehničeskij Žurnal) = Mining Informational and Analytical Bulletin (Scientific and Technical Journal) ; ISSN 0236-1493. — 2017 no. 11, s. 168–176. — Bibliogr. s. 175, 176

Additional information:

„Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów”