Dane EU kierunkowego:
Kod:
MTN2A_U09
Kierunek obejmowany:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętność planowania i prowadzenia eksperymentów w zakresie zaawansowanych procesów wytwarzania wyrobów na bazie metali nieżelaznych uwzgledniających niekonwencjonalne procesy odlewania, przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej oraz innych niekonwencjonalnych procesów kształtujących ich właściwości. Posiada umiejętność wykorzystania w tym celu zasad projektowania, przeprowadzania pomiarów w rzeczywistych warunkach oraz symulacji komputerowych, potrafi krytycznie interpretować uzyskane wyniki i wyciągać logiczne wnioski przy użyciu metod analitycznych i eksperymentalnych kierując się przy tym względami technicznymi, ekonomicznymi, etycznymi, społecznymi i ekologicznymi
Odniesienia do CEU:
  • P7S_UW_A
    wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: - właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, - dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, - przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi; formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi
  • P7S_UW_A_Inz_01
    planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski; przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich oraz ich rozwiązywaniu: - wykorzystywać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne, - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne, w tym aspekty etyczne, - dokonywać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań inżynierskich; dokonywać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i oceniać te rozwiązania