Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Geometria i grafika inżynierska
Efekt kształcenia:
Student ma podstawową wiedzę z geometrii, zna zasady tworzenia rzutów prostokątnych i aksonometrycznych.
Powiązania z KEU:
  • IPZ1A_W01
    Zna i rozumie elementarne zagadnienia z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów, posiada wiedzę przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów.
  • IPZ1A_W02
    Posiada wiedzę ogólną w zakresie budowy maszyn, urządzeń, obiektów i systemów technicznych oraz procesów zachodzących w cyklu ich życia; zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane do rozwiązywania zadań inżynierskich, w tym możliwości wykorzystania programów komputerowych.
  • IPZ1A_W05
    Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, praw autorskich oraz zasady stosowania norm i przepisów prawnych (w tym w zakresie problemów związanych z rozwojem mediów społeczeństwa wiedzy).