Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Kultura prawna i ochrona własności intelektualnej
Efekt kształcenia:
Zna zakres swojej wiedzy prawnej i rozumie konieczność ciągłego dokształcania i monitorowania zmian zachodzących w prawie.
Powiązania z KEU:
  • KLT1A_K02
    Jest otwarty na nowe idee i jest gotów do dyskusji nad nimi i wykazuje się przedsiębiorczym myślenieniem i działaniem.
  • SOC1A_K01
    Rozumie potrzebę posługiwania się poprawnym językiem polskim i krytycznego odbioru treści.