Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Język obcy
Efekt kształcenia:
Potrafi posługiwać się językiem obcym w stopniu umożliwiającym pisane prac i tworzenie prezentacji z zakresu nauk społecznych i humanistycznych.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_U10
    Pisze prace pisemne w języku polskim i w języku angielskim (na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) z zakresu socjologii.
  • SOC2A_U11
    Przygotowuje zaawansowane prezentacje ustne w języku polskim i w języku angielskim (na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) dobierając odpowiednie strategie argumentacyjne i formułuje odpowiedzi na krytykę tych argumentów.