Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Język obcy
Efekt kształcenia:
Ma potrzebę doskonalenia swojego warsztatu językowego w zakresie terminologii właściwej naukom społecznym i humanistycznym oraz posługiwania się poprawnie językiem polskim podczas wypowiedzi ustnych i pisemnych.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_K01
    Rozumie potrzebę posługiwania się poprawnym językiem polskim i krytycznego odbioru treści i stale pracuje nad rozwojem własnych kompetencji w tym zakresie.