Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Język obcy
Efekt kształcenia:
Potrafi posługiwać się terminologią kulturoznawczą i potrafi prezentować zagadnienia z zakresu nauk społecznych i humanistycznych w języku obcym.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U05
    Poprawnie stosuje poznaną rozszerzoną terminologię kulturoznawczą.
  • KLT1A_U08
    Potrafi na poziomie elementarnym sformułować i uzasadnić tezy w wypowiedziach pisemnych i ustnych w języku polskim i obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.