Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarządzanie strategiczne i modele biznesowe przedsiębiorstw
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę o przebiegu procesu formułowania i implementacji strategii oraz jego uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych.
Powiązania z KEU:
  • IPZ2A_W03
    Zna i rozumie znaczenie rynku i polityki surowcowo-energetycznej w rozwoju gospodarczym oraz uwarunkowania działalności przedsiębiorstw przemysłowych w otoczeniu społecznym, kulturowym i środowiskowym w świetle wyzwań współczesnej cywilizacji.
  • IPZ2A_W04
    Zna i rozumie w stopniu pogłębionym fakty i pojęcia związane z ekonomiczno-finansowymi i prawnymi uwarunkowaniami działalności gospodarczej (w tym przedsiębiorczości indywidualnej) oraz koncepcjami zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami przemysłowymi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.