Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Inżynieria finansowa
Efekt kształcenia:
Student zna istotę i obszar aktywności inżynierii finansowej oraz ogólne reguły zawierania transakcji futures i forward oraz transakcji opcyjnych i wymiany.
Powiązania z KEU:
  • IPZ2A_W01
    Posiada pogłębioną wiedzę przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów, w tym dotyczącą głównych tendencji rozwojowych w zakresie dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.
  • IPZ2A_W04
    Zna i rozumie w stopniu pogłębionym fakty i pojęcia związane z ekonomiczno-finansowymi i prawnymi uwarunkowaniami działalności gospodarczej (w tym przedsiębiorczości indywidualnej) oraz koncepcjami zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami przemysłowymi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.