Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Media wobec przemian społeczno-kulturowych w Polsce
Efekt kształcenia:
Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. Rozumie determinanty przemian społeczno-kulturowych.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_W02
    Ma pogłębioną wiedzę o tym, jakie miejsce wśród nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce zajmuje kulturoznawstwo oraz potrafi scharakteryzować jego przedmiotową i metodologiczną specyfikę.
  • KLT2A_W06
    Zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji zjawisk kulturowych.