Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Media wobec przemian społeczno-kulturowych w Polsce
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym. Potrafi wskazać związki pomiędzy zachodzącymi procesami.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_W22
    Zna gruntownie terminy związane z medioznawstwem i naukami o komunikowaniu, ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania i organizacji systemów medialnych i instytucji okołomedialnych.