Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Fenomen wyobraźni w kulturze
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współcześnie w udziale i tworzeniu kultury. Umie korzystać ze źródeł szanując zasady uczciwości naukowej i przepisy z zakresu ochrony własności intelektualnej.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_W02
    Ma pogłębioną wiedzę o tym, jakie miejsce wśród nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce zajmuje kulturoznawstwo oraz potrafi scharakteryzować jego przedmiotową i metodologiczną specyfikę.
  • KLT2A_W06
    Zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji zjawisk kulturowych.