Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Współczesna kultura audiowizualna: media, gatunki, praktyki
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki tworzących kulturoznawstwo oraz zna ich najważniejsze oraz najnowsze osiągnięcia teoretyczne badawcze, interpretacyjne i metodologiczne.
Powiązania z KEU:
  • KLT1A_W01
    Posiada podstawową wiedzę o obszarach będących przedmiotem badań kulturoznawczych.
  • KLT1A_W06
    Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji zjawisk kulturowych.