Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Współczesna kultura audiowizualna: media, gatunki, praktyki
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat roli jednostki w strukturze społecznej, zachodzących współcześnie przemian społecznych i znaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury.
Powiązania z KEU:
  • KLT1A_W16
    Zna historyczne i współczesne mechanizmy przemian społecznych oraz typy relacji pomiędzy jednostką a społeczeństwem.
  • KLT1A_W17
    Zna podstawowe metody interpretacji tekstu filozoficznego, dzieła literackiego, dzieła sztuk plastycznych, sztuki filmowej, muzycznej, teatralnej oraz innych.