Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Współczesna kultura audiowizualna: media, gatunki, praktyki
Efekt kształcenia:
Potrafi wyszukiwać, selekcjonować i umiejętnie wykorzystywać dostępne źródła właściwe dla dyscypliny kulturoznawstwa.
Powiązania z KEU:
  • KLT1A_U02
    Samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz samodzielnie planuje i realizuje własne uczenie się przez całe życie i zachęca innych do zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności badawczych.
  • KLT1A_U16
    Dobiera strategie argumentacyjne, konstruuje na poziomie elementarnym krytyczne argumenty, formułuje odpowiedzi na krytykę i potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne z różnymi grupami odbiorców.