Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Seminarium dyplomowe - wprowadzenie do badań naukowych
Efekt kształcenia:
Potrafi wskazać wkład własny do pracy
Powiązania z KEU:
 • ZRZ1A_U01
  potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę teoretyczną do opisu, analizowania i interpretacji przyczyn i przebiegu procesów oraz zjawisk społeczno-ekonomicznych
 • ZRZ1A_U03
  potrafi identyfikować i interpretować podstawowe zjawiska i procesy ekonomiczno-społeczne z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin nauk społecznych
 • IIE1A_U08
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji, wyciągać logiczne wnioski, formułować opinie mając świadomość konieczności uczenia się przez całe życie
 • ZIP1A_U01
  potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe; interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski wykorzystując do tego metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne; dokonywać analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i oceniać te rozwiązania
 • ZIP1A_U02
  potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii i różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, brać udział w debacie oraz posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego