Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Warsztaty dziennikarskie i kreatywnego pisania
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę na temat funkcjonowania i organizacji systemów medialnych i instytucji okołomedialnych oraz rozumie zróżnicowanie języka polskiego, związane z ich funkcjonowaniem.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_W16
    Zna szczegółowo historyczne i współczesne mechanizmy przemian społecznych oraz typy relacji pomiędzy społeczeństwem i jednostką.
  • KLT2A_W23
    Ma wszechstronną wiedzę na temat zróżnicowania kulturowego w skali lokalnej, regionalnej, krajowej, Europy i świata.