Dane EU modułowego:
Kod:
M_U005
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Język niemiecki B-2 - kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
Efekt kształcenia:
Potrafi przygotować prezentację ustną na tematy akademickie i branżowe oraz dość płynnie i spontanicznie brać udział w dyskusjach, również w środowisku zawodowym.
Powiązania z KEU:
 • EZE1A_U06
  Ma umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
 • EZE1A_U07
  Potrafi przygotować w języku polskim i angielskim opracowanie zawierające prezentację wyników z realizowanego zagadnienia oraz opracować niezbędną dokumentację techniczną
 • GIN1A_U03
  ma umiejętność oceny zmian zachodzących w studiowanej dyscyplinie i umiejętność ustawicznego samokształcenia
 • GES1A_U08
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł z zachowaniem praw autorskich, przemysłowych i pokrewnych, integrować i interpretować uzyskane informacje, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
 • GES1A_U14
  potrafi opracować dokumentację realizacji zadania badawczego lub inżynierskiego oraz raport z omówieniem wyników jego realizacji a także przygotować i przedstawić prezentację z omówieniem wyników realizacji zadania badawczego lub inżynierskiego
 • GES1A_U15
  ma umiejętności językowe w zakresie nauk geologicznych zgodne z wymaganiami poziomu B2 ESOKJ
 • GFI1A_U20
  Potrafi przeprowadzić ustną prezentację sposobu rozwiązania prostego zadania inżynierskiego z zakresu geofizyki w języku polskim i obcym
 • GFI1A_U21
  Ma umiejętność samokształcenia się i podnoszenia kwalifikacji i potrafi optymalnie zagospodarować czas przewidziany na samodzielną naukę
 • GFI1A_K01
  Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych
 • GFI1A_K04
  jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
 • GIN1A_U02
  potrafi komunikować się, brać udział w dyskusji oraz przygotować prezentację posługując się specjalistycznym językiem z zakresu geoinformatyki i nauk o Ziemi, również w języku angielskim na poziomie B2 ESOKJ
 • GTR1A_U12
  Posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • GTR1A_U13
  Posiada umiejętność tworzenia raportów pisemnych i przygotowania prezentacji w języku polskim i obcym z wykorzystaniem fachowej terminologii
 • GTR1A_U15
  Rozszerza swoją wiedzę w zakresie geoturystyki poprzez samodzielne uczenie się
 • IAD1A_U02
  potrafi komunikować się z uzyciem specjalistycznej terminologi, brać udział w dyskusji oraz przygotować prezentację z zakresu inżynierii i analizy danych, również w języku angielskim na poziomie B2 ESOKJ
 • IAD1A_U03
  potrafi samodzielnie planować i realizaować własne kształcenie w ramach studiowanej dyscypliny przez całe życie
 • IOS1A_U03
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł z zachowaniem praw autorskich, przemysłowych i pokrewnych, integrować i interpretować uzyskane informacje, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
 • IOS1A_U15
  potrafi opracować dokumentację realizacji zadania badawczego lub inżynierskiego oraz raport z omówieniem wyników jego realizacji oraz przedstawić prezentację z omówieniem wyników realizacji zadania badawczego lub inżynierskiego
 • IOS1A_U16
  ma umiejętności językowe w zakresie inżynierii i ochrony środowiska zgodne z wymaganiami poziomu B2 ESOKJ
 • TCH1A_U06
  potrafi przygotować i przedstawić w języku obcym prezentację ustną lub opracowanie pisemne dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej
 • IMT1A_U01
  Potrafi pozyskiwać informacje w języku polskim i języku obcym z literatury, baz danych i innych źródeł, dokonywać ich interpretacji, formułować i uzasadniać opinie dotyczące zadań inżynierskich.
 • IMN1A_U09
  Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • IPJ1A_U05
  Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • MTN1A_U09
  Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • CER1A_U01
  Samodzielnie planować, projektować i realizować podstawowe operacje i procesy chemiczne, komunikować się z otoczeniem z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii w tym językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a także wykorzystywać posiadaną wiedzę i umiejętności do formułowania i rozwiązywania problemów technologicznych, poprzez dobór własciwych metod chemicznych, matematycznych, fizycznych i analitycznych.
 • GFI2A_K01
  Jest gotowy do ciągłej aktualizacji wiedzy z zakresu geofizyki, nauk o ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych oraz rozumie potrzebę poszerzania i pogłębiania wiedzy
 • RCM1A_U10
  Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego