Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Media wobec przemian społeczno-kulturowych w Polsce
Efekt kształcenia:
Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne i podejścia metodologiczne w stopniu pozwalającym na przygotowanie pracy magisterskiej.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U10
    Rekonstruuje i konstruuje różnego rodzaju argumentacje, odwołując się do złożonych przesłanek normatywnych danego stanowiska lub do założeń światopoglądowych bądź do tradycji kulturowych.