Dane EU modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Fenomen wyobraźni w kulturze
Efekt kształcenia:
Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł pozyskiwania danych i dokonywać ich selekcji, posługując się potrzebnymi technologiami z poszanowaniem zasad prawa autorskiego.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U01
    Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł drukowanych i elektronicznych na poziomie zaawansowanym.
  • KLT2A_U19
    Potrafi wszechstronnie wykorzystać zasady i reguły prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej.
  • KLT2A_U22
    Potrafi dokonać zaawansowanej analizy zgromadzonego materiału badawczego z wykorzystaniem odpowiednich technik analitycznych i wspomagających programów komputerowych.