Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Zagrożenia naturalne w górnictwie
Efekt kształcenia:
Ma świadomość ważności wpływu zagrożeń naturalnych na stan bezpieczeństwa w górnictwie oraz rozumie potrzebę stosowania działań profilaktycznych mających na celu ograniczenie występowania tych zagrożeń.
Powiązania z KEU:
  • IGR1A_K01
    Jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności praktycznych oraz krytycznej ich oceny, jest gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań zagadnień teoretycznych i praktycznych w inżynierii górniczej, zasięgania opinii ekspertów.
  • IGR1A_K05
    Ma świadomość roli w społeczeństwie absolwenta uczelni technicznej i jest gotów na ocenę ryzyka i konsekwencji podejmowania działalności górniczej w środowisku naturalnym i społecznym