Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Obsługa edytorów graficznych 3
Efekt kształcenia:
Umie przygotować i krytycznie analizować projekty graficzne.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U01
    Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł drukowanych i elektronicznych na poziomie zaawansowanym.
  • KLT2A_U08
    Potrafi sformułować i uzasadnić tezy w wypowiedziach pisemnych i ustnych w języku polskim i obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.