Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Chemia organiczna z elementami biochemii
Efekt kształcenia:
Student posiada uporządkowaną wiedzę o właściwościach i reakcjach chemicznych podstawowych grup związków organicznych. Student posiada wiedzę o budowie i właściwościach fizykochemicznych głównych biocząsteczek oraz zależnościach pomiędzy ich strukturą a funkcją w organizmach żywych.
Powiązania z KEU:
  • MNB1A_W01
    dysponuje usystematyzowaną wiedzą z zakresu podstaw nauk ścisłych i przyrodniczych niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów zachodzących w przyrodzie nieożywionej i ożywionej
  • MNB1A_W02
    dysponuje wiedzą niezbędną do badania elementarnych procesów fizycznych, fizyko-chemicznych, biofizycznych i biochemicznych w warunkach laboratoryjnych;
  • MNB1A_W07
    posiada wiedzę na temat nanourządzeń i nanomateriałów, w tym wykorzystywanych w zastosowaniach biomedycznych