Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Chemia środowiska
Efekt kształcenia:
Student nabywa umiejętności pracy w zespole, zwraca uwagę na organizację i bezpieczeństwo w pracy laboratoryjnej, a obserwacje wykorzystuje do formułowania wniosków ze względu na cel pracy i uogólnienie zjawisk.
Powiązania z KEU:
 • RTZ1A_K01
  Jest świadomy swojej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych oraz konieczności podnoszenia własnych kompetencji, jest gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych oraz krytycznej ich analizy.
 • RTZ1A_K02
  Pojmuje istotę i zasady pracy w grupie; jest gotów ją inicjować i współorganizować na różnych szczeblach środowiska społecznego, a także pracować w niej, przyjmując różne role.
 • RTZ1A_K03
  Jest gotów do określania priorytetowych celów wykonywanego przez siebie zadania i sposobu jego osiągnięcia, respektując etyczne zasady wykonywanego zawodu.
 • RTZ1A_K04
  Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej, jest gotów popularyzować osiągnięcia nauki i techniki oraz inne aspekty działalności inżynierskiej.
 • RTZ1A_K05
  Jest świadomy znaczenia rewitalizacji i ochrony środowiska dla rozwoju społeczno-gospodarczego oraz jest gotów do inicjowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 • IKS1A_K01
  Jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności inżynierskich oraz krytycznej ich oceny, jest gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań technicznych dla kształtowania środowiska wewnętrznego i zewnętrznego jak również do zasięgania opinii ekspertów.
 • IKS1A_K02
  Pracując indywidualnie lub zespołowo jest gotów, w sposób przedsiębiorczy i kreatywny do określania i rozwiązywania priorytetowych zadań inżynierskich dla kształtowania środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Przestrzega zasad etyki zawodowej i jest gotów egzekwować je od otoczenia.
 • IKS1A_K03
  Wykazuje postawę przedsiębiorczą; jest gotów do działania na rzecz kształtowania środowiska zewnętrznego i wewnętrznego oraz interesu publicznego z wykorzystaniem nabytej wiedzy i umiejętności w rozwiązywaniu problemów inżynierskich zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 • IKS1A_K04
  Ma świadomość znaczenia działań naukowo-badawczych własnej uczelni w kształtowaniu środowiska i jest gotów do zasięgania opinii ekspertów; dba o dorobek i tradycje zawodowe w środowisku społecznym.