Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Górnictwo podziemne
Efekt kształcenia:
Student jest świadom roli górnictwa w gospodarce, a także skutków działalności górniczej w środowisku naturalnym
Powiązania z KEU:
  • RTZ1A_K01
    Jest świadomy swojej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych oraz konieczności podnoszenia własnych kompetencji, jest gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych oraz krytycznej ich analizy.
  • RTZ1A_K04
    Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej, jest gotów popularyzować osiągnięcia nauki i techniki oraz inne aspekty działalności inżynierskiej.
  • RTZ1A_K05
    Jest świadomy znaczenia rewitalizacji i ochrony środowiska dla rozwoju społeczno-gospodarczego oraz jest gotów do inicjowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.