Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Praktyka dyplomowa lub udział w pracach badawczych
Efekt kształcenia:
Potrafi zastosować nabytą wiedzę i umiejętności w poszukiwaniu kreatywnych rozwiązań realizowanych zadań
Powiązania z KEU:
  • AiR2A_K01
    krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści; uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
  • AiR2A_K02
    wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego; inicjowania działań na rzecz interesu publicznego; myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
  • AIR2A_K01
    Posiada świadomość otoczenia gospodarczego, zasad makroekonomii i wpływu właściwego zarzadzania na rozwój osobisty, rozwój zespołów ludzkich i państwa. Posiada kompetencje do właściwego kierowania zespołami i procesorami. Posiada kompetencje do inicjowania i tworzenia innowacji jako czynnika rozwoju osobistego i przedsiębiorstwa.