Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Język reklamy
Efekt kształcenia:
Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U20
    Rozumie w pełni odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur.
  • KLT2A_U16
    Dobiera strategie argumentacyjne, konstruuje na poziomie zaawansowanym krytyczne argumenty, formułuje odpowiedzi na krytykę i potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne z różnymi grupami odbiorców.