Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Introduction to Java Programming
Efekt kształcenia:
The student practically uses the knowledge of the stages of software development.
Powiązania z KEU:
  • ETE1A_U02
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie; ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych;
  • ETE1A_U04
    potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania; potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego;