Dane EU modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Circuits Theory 2
Efekt kształcenia:
Student can design a simple electrical circuit and analyze it, eg low-pass / high-pass filter.
Powiązania z KEU:
  • ETE1A_U02
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie; ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych;
  • ETE1A_U03
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów;
  • ETE1A_U04
    potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania; potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego;