Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Cyfrowe przestrzenie interaktywnych środowisk VR - wprowadzenie do wschodzącego medium
Efekt kształcenia:
Podstawowe umiejętności z projektowania, tworzenia i testowania interaktywnych trójwymiarowych środowisk wirtualnych, w tym dla technologii VR, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania interakcji i doświadczeń użytkownika.
Powiązania z KEU:
 • KLT2A_U01
  Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł drukowanych i elektronicznych na poziomie zaawansowanym.
 • SOC1A_U02
  Posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społecznych w kategoriach socjologicznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego.
 • IFS1P_U05
  posiada umiejętność analizy proponowanego rozwiązania konkretnych problemów i proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie, posiada umiejętność wdrażania proponowanych rozwiązań.
 • IFS2P_U13
  potrafi samodzielnie tworzyć obiekty świata 3D i ma świadomość znaczenia WR dla współczesnego społeczeństwa
 • KLT1A_U02
  Samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz samodzielnie planuje i realizuje własne uczenie się przez całe życie i zachęca innych do zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności badawczych.
 • SOC1A_U09
  Potrafi ocenić pozytywne i negatywne konsekwencje zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz potrafi krytycznie oceniać aktywność związaną z wykorzystywaniem nowych technologii rozumiejąc jej znaczenie dla współczesnego życia społecznego.
 • SOC1A_U12
  Potrafi skonstruować narzędzia badawcze do analizy jakościowej i ilościowej w socjologii.
 • SOC2A_U02
  Potrafi analizować i rozumie złożone zjawiska społeczne z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego.
 • SOC2A_U09
  Potrafi tworzyć narzędzia wykorzystujące specyfikę technologii informacyjnych i komunikacyjnych.