Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Maszyny i urządzenia w górnictwie podziemnym
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę na temat budowy i zasady działania maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie podziemnym. Potrafi zidentyfikowac oraz opisac budowę i zasadę działania maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie podziemnym.
Powiązania z KEU:
  • IGR1A_W04
    Dysponuje wiedzą na temat stanu aktualnego oraz kierunków rozwoju w dziedzinie koncepcji, technik i technologii kompleksu elementów składowych cyklu produkcyjnego związanego z pozyskiwaniem surowców mineralnych, roli górnictwa w gospodarce i jego skutków w środowisku naturalnym.
  • IGR1A_W06
    Posiada ogólną wiedzę w zakresie zasad prowadzenia robót górniczych w ramach udostępnienia, przygotowania i eksploatacji surowców mineralnych oraz prognozowania i monitoringu zjawisk/zagrożeń towarzyszących tej działalności w kontekście priorytetu bezpieczeństwa, ryzyka zawodowego i wykorzystania idei nauki ergonomii w kształtowaniu środowiska pracy.