Dane EU modułowego:
Kod:
M_U005
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Kultura i technologie - transfery
Efekt kształcenia:
Potrafi prowadzić rozważania nad specyfiką dziejów kultury i procesów kulturotwórczych.
Powiązania z KEU:
  • KLT1A_U04
    Rozpoznaje, interpretuje i przeprowadza krytyczną analizę dzieła literackiego, filmowego, plastycznego, muzycznego i teatralnego z zastosowaniem odpowiednich metod, w celu określenia znaczeń tych dzieł, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym.
  • KLT1A_U05
    Poprawnie stosuje poznaną podstawową terminologię kulturoznawczą.
  • KLT1A_U21
    Interpretuje zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego w kontekście przemian społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych.