Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Gry Kombinatoryczne
Efekt kształcenia:
zna podstawowe gry kombinatoryczne, zna model matematyczny odpowiadający danej grze, umie wyznaczyć strategię wygrywającą
Powiązania z KEU:
 • MAT1A_W03
  rozumie budowę teorii matematycznych, potrafi użyć formalizmu matematycznego do budowy i analizy prostych modeli matematycznych w innych dziedzinach nauk
 • MAT1A_W04
  zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów matematyki
 • MAT1A_U01
  potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawiać poprawne rozumowania matematyczne, formułować twierdzenia i definicje
 • MAT1A_U03
  umie prowadzić łatwe i średnio trudne dowody metodą indukcji zupełnej; potrafi definiować funkcje i relacje rekurencyjne
 • MAT1A_U11
  potrafi interpretować i wyjaśniać zależności funkcyjne, ujęte w postaci wzorów, tabel, wykresów, schematów i stosować je w zagadnieniach praktycznych
 • MAT1A_U36
  potrafi mówić o zagadnieniach matematycznych zrozumiałym, potocznym językiem
 • MAT2A_W02
  dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych
 • MAT2A_U02
  posiada umiejętności wyrażania treści matematycznych w mowie i na piśmie, w tekstach matematycznych o różnym charakterze
 • MAT2A_U10
  potrafi stosować metody algebraiczne (z naciskiem na algebrę liniową) w rozwiązywaniu problemów z różnych działów matematyki i zadań praktycznych