Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Platforma .NET Framework: podstawy programowania obiektowego w języku C Sharp
Efekt kształcenia:
Student potrafi samodzielnie wykryć i usunąć błędy w kodzie programu.
Powiązania z KEU:
 • KLT2A_U22
  Potrafi dokonać zaawansowanej analizy zgromadzonego materiału badawczego z wykorzystaniem odpowiednich technik analitycznych i wspomagających programów komputerowych.
 • KLT2A_U23
  Rozumie w pełni istotę społeczeństwa informacyjnego i potrafi scharakteryzować przemiany życia społecznego pod wpływem nowoczesnej technologii.
 • KLT1A_U23
  Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i potrafi scharakteryzować przemiany życia społecznego pod wpływem nowoczesnej technologii.
 • SOC2A_U12
  Potrafi w sposób zaawansowany wyszukiwać, analizować i oceniać informacje z źródeł pisanych i elektronicznych.
 • IFS1P_U04
  prawidłowo posługuje się wybranymi normami i regułami w celu rozwiązania konkretnego zadania wynikającego ze związku pomiędzy informatycznymi technologiami komunikacyjnymi i światem społecznym.
 • IFS1P_U03
  potrafi prognozować skutki konkretnych procesów i zjawisk z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi właściwych komunikacji za pomocą najnowszych technologii oraz potrafi komunikować się z szerokim otoczeniem społecznycznym oraz brać udział w debacie na temat prognozowanych skutków.
 • KLT1A_U15
  Potrafi wyszukiwać, selekcjonować i umiejętnie wykorzystywać dostępne źródła właściwe dla kulturoznawstwa.
 • SOC1A_U13
  Potrafi dokonać analizy zgromadzonego materiału badawczego z wykorzystaniem odpowiadających im technik analitycznych i wspomagających programów komputerowych.
 • SOC1A_U19
  Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz rozwoju zawodowego.
 • SOC2A_U09
  Potrafi tworzyć narzędzia wykorzystujące specyfikę technologii informacyjnych i komunikacyjnych.