Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Polimery
Efekt kształcenia:
Student zna i rozumie pojęcia średniej masy cząsteczkowej i rozkładu masy cząsteczkowej oraz zna metody ich oznaczania
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_W01
    Posiada ogólną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia procesów właściwych dla szeroko pojętej inżynierii materiałowej, a w szczególności metalurgii i recyklingu oraz przetwórstwa i metaloznawstwa metali nieżelaznych, a także podstaw automatyzacji procesów technologicznych
  • IMN1A_W05
    Zna i rozumie podstawowe techniki wykorzystywane do badań materiałowych
  • IMN1A_W08
    Zna podstawowe zasady BHP obowiązujące podczas prowadzenia prac laboratoryjnych