Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Komputerowe wspomaganie projektowania I
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe zasady programowania w językach wysokiego poziomu
Powiązania z KEU:
 • IMN1A_W05
  Zna i rozumie podstawowe techniki wykorzystywane do badań materiałowych
 • IMN1A_U04
  Potrafi posługować się prostą aparaturą pomiarową i badawczą podczas badań laboratoryjnych, a także ma umiejętność oceny przydatności poszczególnych metod badawczych do okreslania struktury i własności materiałów
 • IMN1A_U05
  Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych do rozwiązywania problemów materiałowych w strategicznych działach gospodarki, które wykorzystują metale nieżelazne
 • IMN1A_U06
  Posiada zdolność planowania i organizowania pracy indywidualnej i zespołowej oraz współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)
 • IMN1A_K02
  Wykazuje dużą aktywność społeczną, jest przedsiębiorczy, jednocześnie jest gotów na rozwiązania kompromisowe wkładając w to swoją wiedzę i intuicję
 • IPJ1A_U08
  Potrafi posługiwać się technikami pomiarowymi, komputerowymi oraz bazami danych, planować i przeprowadzić eksperymenty obejmujące pomiary i symulacje komputerowe, przy równoczesnej interpretacji uzyskanych wyników i poprawnym wyciąganiu z nich wniosków, rozwiązywać zadania wykorzystując różne metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne niezbędnymi do realizacji zadań występujących w inżynierii produkcji.i jakości oraz logistyce
 • IPJ1A_U09
  Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań menadżersko-inżynierskich dostrzegać szersze uwarunkowania systemowe i pozatechniczne, ma przygotowanie do pracy w przemyśle w dużych, średnich i małych firmach w szczególnosci z branzy metali nieżelaznych z możliwością zarządzania produkcją, jakoscią i logistyką, uwzględniając zasady bezpieczeństwa pracy.
 • IPJ1A_K02
  Wykazuje dużą aktywność społeczną, jest przedsiębiorczy, jednocześnie jest gotów na rozwiązania kompromisowe wkładając w to swoją wiedzę i intuicję
 • MTN1A_U05
  Posiada umiejętność wykorzystania zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych do rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie technologii wytwarzania wyrobów na bazie metali nieżelaznych
 • MTN1A_U10
  Posiada umiejętność planowania i prowadzenia eksperymentów w zakresie procesów wytwarzania wyrobów na bazie metali nieżelaznych, w szczególności metodami odlewania, przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej oraz innych procesów wykańczających. Posiada umiejętność wykorzystania w tym celu zasad projektowania, przeprowadzania pomiarów w rzeczywistych warunkach oraz symulacji komputerowych, potrafi krytycznie interpretować uzyskane wyniki i wyciągać logiczne wnioski przy użyciu metod analitycznych i eksperymentalnych kierując się przy tym względami technicznymi, ekonomicznymi, etycznymi, społecznymi i ekologicznymi
 • MTN1A_K02
  Wykazuje dużą aktywność społeczną i jest gotów do rozwiązań kompromisowych bazując na swojej wiedzy i intuicji