Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy automatyki i robotyki
Efekt kształcenia:
Student umie przeprowadzić projekt, dobierając gotowe rozwiązania czujników, układów wykonawczych, jednostek sterujących, oraz wykonać oprogramowanie dla wybranego procesu produkcyjnego
Powiązania z KEU:
 • IMN1A_U05
  Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych do rozwiązywania problemów materiałowych w strategicznych działach gospodarki, które wykorzystują metale nieżelazne
 • IPJ1A_U08
  Potrafi posługiwać się technikami pomiarowymi, komputerowymi oraz bazami danych, planować i przeprowadzić eksperymenty obejmujące pomiary i symulacje komputerowe, przy równoczesnej interpretacji uzyskanych wyników i poprawnym wyciąganiu z nich wniosków, rozwiązywać zadania wykorzystując różne metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne niezbędnymi do realizacji zadań występujących w inżynierii produkcji.i jakości oraz logistyce
 • IPJ1A_U10
  Potrafi przeprowadzić analizę ekonomiczną procesów produkcyjnych zarówno w odniesieniu do procesów projektowanych, jak i realizowanych, dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne i technologiczne w szczególności obiekty, urządzenia, procesy, usługi w różnorodnych technikach wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych.
 • IPJ1A_U11
  Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania praktycznych zadań oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia, zaprojektować proces produkcyjny w tym proste urządzenia i oprzyrządowanie wraz z systemem zarządzania tymi obiektami, używając właściwych technik i narzędzi. w zakresie inżynierii produkcji, jakości i logistyki.
 • RCM1A_U05
  Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych do rozwiązywania problemów z zakresu recyklingu i metalurgii w strategicznych działach gospodarki, które wykorzystują metale nieżelazne
 • MTN1A_U10
  Posiada umiejętność planowania i prowadzenia eksperymentów w zakresie procesów wytwarzania wyrobów na bazie metali nieżelaznych, w szczególności metodami odlewania, przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej oraz innych procesów wykańczających. Posiada umiejętność wykorzystania w tym celu zasad projektowania, przeprowadzania pomiarów w rzeczywistych warunkach oraz symulacji komputerowych, potrafi krytycznie interpretować uzyskane wyniki i wyciągać logiczne wnioski przy użyciu metod analitycznych i eksperymentalnych kierując się przy tym względami technicznymi, ekonomicznymi, etycznymi, społecznymi i ekologicznymi