Dane EU modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Język hiszpański B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia - język hiszpański w pracy i biznesie
Efekt kształcenia:
Potrafi wykorzystywać konstrukcje gramatyczne, frazeologię, słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz tekstów o charakterze akademickim, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio oraz pozwalające na płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym, używając precyzyjnego słownictwa branżowego.
Powiązania z KEU:
 • IMN2A_U03
  Posiada umiejętność pracy w zespołach badawczych, w tym także międzynarodowych oraz posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią
 • IPJ2A_U07
  Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią
 • RCM2A_U04
  Posiada umiejętność pracy w zespołach badawczych, w tym także międzynarodowych oraz posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią
 • IMS2A_U04
  posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i specjalistyczną terminologią w języku angielskim, a także korzystać z angielskojęzycznej literatury fachowej
 • ZRZ2A_U05
  potrafi komunikować się, dyskutować oraz prowadzić debatę na tematy społeczno-ekonomiczne z użyciem specjalistycznej terminologii w języku ojczystym i języku obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • IIE2A_U08
  pofrafi w sposób jasny i logiczny, w języku ojczystym i obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, prowadzić debatę, prezentować planowane działania i uzyskane efekty stosując zaawansowaną terminologię
 • ZIP2A_U02
  potrafi komunikować się z otoczeniem reprezentowanym przez zróżnicowany krąg odbiorców z użyciem specjalistycznej terminologii i różnych technik, prowadzić debatę a w jej ramach przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich, a także posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • MTN2A_U11
  Posiada umiejętność pracy w zespołach badawczych, w tym także międzynarodowych oraz posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią