Dane EU modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Technologie OZE
Efekt kształcenia:
Student potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne — zaprojektować złożone urządzenie, obiekt, system lub proces, związane z zakresem studiowanego kierunku studiów, oraz zrealizować ten projekt — co najmniej w części — używając właściwych metod, technik i narzędzi, w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe narzędzia
Powiązania z KEU:
 • MBM1A_U09
  potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej w inżynierii mechanicznej i inżynierii wytwarzania
 • MBM1A_U10
  potrafi wykorzystywać urządzenia i narzędzia informatyczne oraz zaawansowane metody komputerowego w realizacji prac inżynierskich i procesów technologicznych oraz do rozwiązywania zadań technicznych
 • MBM1A_U17
  potrafi dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne zadań inżynierskich
 • MBM1A_U25
  potrafi stosować praktycznie metody i narzędzia projektowania konstrukcyjnego, technologicznego i materiałowego produktów, układów mechanicznych i systemów wytwórczych
 • MBM2A_W12
  zna integrację działań w obszarze przygotowania produkcji CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing)
 • MBM2A_W09
  ma wiedzę na temat współczesnych materiałów inżynierskich, kształtowanie ich struktury i własności, zasad doboru materiałów inżynierskich i ich zastosowanie jako elementów maszyn i narządzi