Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zasady planowania eksperymentu i opracowania wyników pomiarów
Efekt kształcenia:
Student dysponuje podstawową wiedzą statystyczną w planowaniu eksperymentów oraz opracowaniu wyników pomiarów (badań), a w szczególności zna:-podstawowe twierdzenia rachunku prawdopodobieństwa, -pojęcia funkcji gęstości prawdopodobieństwa i dystrybuanty, -zasady estymacji punktowej i przedziałowej dla podstawowych parametrów rozkładu (wartości oczekiwanej, odchylenia standardowego) i prawdopodobieństwa, -zasady weryfikacji hipotez statystycznych: parametrycznych i nieparametrycznych, -ogólne zasady analizy wariancji, -rodzaje błędów pomiarowych, prawo propagacji błędów, -pojęcie niepewności, źródła niepewności, prawo propagacji niepewności, -podstawowe zasady analizy korelacji i regresji, -zasady planowania eksperymentu.
Powiązania z KEU:
  • TCH1A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich w technologii chemicznej - ma podstawową wiedzę o metodach statystycznych w planowaniu oraz opracowaniu wyników pomiarów
  • TCH1A_W01
    zna i rozumie w stopniu zaawansowanym prawa i zagadnienia z zakresu chemii, fizyki i matematyki, niezbędne do właściwego zrozumienia podstawowych zjawisk, praw i procesów istotnych z punktu widzenia inżynierii chemicznej