Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zasady planowania eksperymentu i opracowania wyników pomiarów
Efekt kształcenia:
Student potrafi: -obliczyć prawdopodobieństwo warunkowe, sprawdzić niezależność zdarzeń, wykorzystać podstawowe twierdzenia rachunku prawdopodobieństwa w praktyce,-określić przedziały ufności dla parametrów rozkładu (wartości oczekiwanej, wariancji) i dla prawdopodobieństwa, -sformułować i zweryfikować hipotezy statystyczne: parametryczne i nieparametryczne, -przeprowadzić dyskusje błędu, oszacować niepewność wyniku badania (pomiaru), -zaplanować pomiary i eksperymenty, -przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych.
Powiązania z KEU:
  • TCH1A_U03
    ma umiejętność doboru surowców do zaplanowanych procesów chemicznych, potrafi zaprojektować prostą aparaturę chemiczną, proces technologiczny, zaplanować eksperymenty chemiczne, badać przebieg procesów chemicznych z wykorzystaniem metod dokładnych i przybliżonych, symulacji komputerowych oraz interpretować uzyskane wyniki