Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Infrastruktura turystyczna
Efekt kształcenia:
scharakteryzować bazę gastronomiczną, rodzaje i typy obiektów gastronomicznych oraz ich zadania, zastosować odpowiednie przepisy prawa w obrocie żywnością, wymienić i scharakteryzować pozostałe obiekty noclegowe, scharakteryzować ich typy, rodzaje oraz cele ich działania, obiekty kultury, przedstawić ich klasyfikację, cechy i zadania, przedstawić rodzaje szlaków turystycznych oraz podać ich przykłady.
Powiązania z KEU:
  • ZRZ1A_U01
    potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę teoretyczną do opisu, analizowania i interpretacji przyczyn i przebiegu procesów oraz zjawisk społeczno-ekonomicznych
  • ZIP1A_U03
    potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych