Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Arkusz kalkulacyjny w inżynierii środowiska
Efekt kształcenia:
Student rozumie zasadę i możliwości stosowania solverów do obliczeń z zakresu optymalizacji problemów wielokryterialnych w inżynierii środowiska.
Powiązania z KEU:
  • IPZ2A_W01
    Posiada pogłębioną wiedzę przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów, w tym dotyczącą głównych tendencji rozwojowych w zakresie dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.
  • IPZ2A_W02
    Posiada wiedzę na temat procesów zachodzących w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych; zna zaawansowane metody, techniki i narzędzia stosowane do rozwiązywania zadań inżynierskich, w tym możliwości wykorzystania specjalistycznych programów komputerowych.