Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy krystalografii
Efekt kształcenia:
Student powinien posiadać niezbędny zasób wiedzy podstawowej do dalszego poznawania i rozumienia zjawisk i przemian zachodzących w materiałach metalicznych, wykazywać znajomość zależności krystalograficznych i zjawisk zachodzących w strukturze krystalicznej oraz poznać wpływ struktury krystalicznej i składu fazowego na własności materiałów.
Powiązania z KEU:
  • IMT1A_W01
    Ma wiedzę z zakresu nauk podstawowych (matematyki, fizyki oraz chemii) niezbędną do opisu właściwości fizykochemicznych materiałów oraz do zrozumienia zjawisk występujących w materiałach przy ich wytwarzaniu i użytkowaniu.
  • IMT1A_W03
    Ma wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej niezbędną do opisu właściwości materiałów inżynierskich, zna metody ich projektowania i wytwarzania oraz rozumie zjawiska zachodzące w tych materiałach.
  • IMT1A_W04
    Ma wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych do określania mikrostruktury i własności materiałów inżynierskich.