Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Analityka surowców i produktów budowlanych
Efekt kształcenia:
Uczestnicy zajęć powinni umieć wymienić podstawowe materiały budowlane, surowce, dodatki, zanieczyszczenia, odpady. Obowiązywać będzie znajomość właściwości chemicznych materiałów budowlanych. Wymagana będzie umiejętność zaproponowania techniki i procedury umożliwiającej kontrolę analityczną materiałów pomocniczych, produktów gotowych, odpadowych. Niezbędna będzie ocena miarodajności wyników i znajomość dokumentacji w laboratorium analitycznym. Kluczowe techniki analityczne wykorzystywane w analityce surowców i produktów budowlanych muszą być opisane.
Powiązania z KEU:
 • CHB1A_U02
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac, zapewniający dotrzymanie terminów oraz podnosić swoje kompetencje zawodowe
 • CHB1A_U05
  potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczno-fizyczne do opisu i wyjaśniania zjawisk i procesów chemicznych
 • CHB1A_U06
  potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących materiały oraz procesy technologiczne oraz ocenić ich przydatność w rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich
 • CHB1A_U09
  potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań projektowych z zakresu materiałów budowlanych dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne
 • CHB1A_U10
  stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
 • CHB1A_U12
  potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi z zakresu chemii budowlanej
 • CHB1A_U13
  ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego