Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Efekt kształcenia:
Student potrafi przekonać grupę o słuszności zaproponowanych sposobów postępowania czy narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi podczas realizacji ćwiczeń
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_K03
    jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym menedżerskich, służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; jest gotów współdziałać i pracować w grupie, przestrzegać zasad etyki zawodowej i wymagać tego od innych dbając przy tym o dorobek i tradycje zawodu
  • ZIP2A_K03
    jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: rozwijania dorobku zawodu, podtrzymywania etosu zawodu, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad