Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Przyjazny transport
Efekt kształcenia:
zna zasady udziału społeczeństwa w procedurach dotyczących ingerencji w środowisko naturalne związane z minimalizacją negatywnych skutków rozwoju motoryzacji
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_W03
    zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych. Zna trendy ich rozwoju, w tym zagadnienia związane z rozwojem zrównoważonym
  • ZIP1A_W04
    zna metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich